Pædagogisk grundlæreplan

Stenbuens grundlæreplan indeholder lærerplaner for følgende indsatsområder:

- Alsidig personlig udvikling, krop og bevægelse, sociale komepetencer, sprog, naturen og naturfænomener, kulturelle udtryksformer og værdier,

 

Læreplan for alsidig personlig udvikling:

 

Mål:

 

- At børnene føler sig værdsat/ værdifulde, hvilket giver mulighed for at acceptere sig selv med alle de følelser og handlinger, som børnene indeholder.

- At børnene lærer at blive selvhjulpne og selvstændige i forhold til alder og udvikling.

- At børnene respekterer egne og andres grænser.

- At børnene skal opleve at have medbestemmelse og medansvar.

 

Det vil vi gøre ved:

 

- At give plads til alle de følelser, børnene har.

For eksempel ved at give børnene lov til at være kede af det, når mor og far går, her giver vi os tid til at lytte og trøste.

- At stille krav i forhold til det enkelte barn.

For eksempel at børnene selv skal tage tøj af og på, huske at vaske fingre efter toiletbesøg.

 

- At børnene lærer at tage et valg/ beslutte sig.
For eksempel: Hvad vil du lege med nu?

 

- At se det enkelte barn.

For eksempel: Vi siger goddag og farvel hver dag til hinanden. Barnet får et knus. Vi kan tale med barnet om forskellige oplevelser, vi har haft sammen. Fortælle forældrene om oplevelser vi har haft sammen med barnet i dagens løb.

 

-         At give støtte, opmuntring og ros.

For eksempel: Et barn har svært ved at fortælle om en oplevelse. De voksne kan ved hjælp af få ord støtte barnet i fortællingen, så det bliver en god oplevelse for barnet.

 

Læreplan for krop og bevægelse:

 

Kroppen og bevægelse er et middel til at opnå noget; at erobre verden. Det grundlæggende er glæden, engagement og fordybelsen. Den motoriske udvikling er børns fysiske udfoldelse, lige fra vild leg til tegning.

 

Mål:

 

- At børnene skal opleve glæde ved at være i bevægelse hver dag.

- At børnene skal få indsigt i deres krops funktioner og dens betydning for sundhed og velvære.

- At børnene for mulighed for at tilegne sig og udforske omverdenen gennem alle sanser.

 

Det gør vi ved:

 

- At lave rytmik

- At bruge naturen (Hedeland) til at klatre, løbe, bruge bakkerne til at løbe, kure op og ned af.

- At mærke årstiderne.

- At føle og se hvad der rører sig i naturen.

- Bruge legepladsen til at cykle, klatre i træer, lege i sandet.

- At de voksne støtter og opmuntrer til fysisk udfoldelse.

- At lære børnene kropsbevidsthed og det at være selvhjulpnei forhold til alder.

- At børnene lærer om sund og usund mad.

- At præsentere børnene for forskellige materialer, feks. dej til bagning, modellervoks, vand til vand lege og mudder.

 

Læreplan for sociale kompetencer:

 

Sociale kompetencer er nøglen til fællesskabet, hvor børnene har mulighed for at udfolde sig i leg i samarbejde med andre om at løse opgaver og realisere drømme.

 

Mål.

 

- At børnene skal støttes i at danne venskaber og lære, hvordan man kommer i - og er en del af en gruppe.

- At børnene i omsorg og respekt skal have mulighed for at udvikle nære relationer til andre mennesker.

- At børnene i forhold til andre mennesker skal have mulighed for at forpligte sig og tage ansvar.

- At børnene skal have mulighed for frirum til at samarbejde med andre, udforske nye fremgangsmåder, skabe sammen og afgøre, hvad der er meningsfuldt og sjovt at beskæftige sig med.

 

Det vil vi gøre.

 

- At børnene efter alder og udvikling fastholdes i egne beslutninger og bliver gjort opmærksom på, hvilke følger deres handlinger har haft eller vil få.

- At børnene er tilknyttet en fast gruppe (stue)

- At vi laver aldersopdelte projekter/ aktiviteter.

- At vi er tydelige og nærværende voksne.

- At vi taler og lytter til børnene og finder hvad der interesserer dem lige nu.

 

Læreplan for sprog:

 

Sprog er en forudsætning for at udtrykke sig og kommunikere.

Barnet har brug for voksne der taler, lytter, fortæller og sætter ord på.

 

Mål.

 

- At give barnet mulighed for at udvikle sproget gennem dagligdags aktiviteter.

- At støtte barnet i at udvikle deres nysgerrighed for tegn, bogstaver og tal.

- At øve dialogen, så børnene i fællesskabet kan tale, lytte, stille spørgsmål og give svar.

- At udfordre børnene således at de udtrykker sig på forskellige måder og ved hjælp af forskellige kommunikationsmidler.

 

Det vil vi gøre.

- De voksne sætter ord på handlinger, det vi ser, det vi oplever. For eksempel når vi spiser, når barnet pusles, og når vi er ude.

- Synge, rim og remser, lege med ordene, læse bøger, lave rytmik.

- Bruge sproget konstruktivt ved konfliktløsninger.

- At sproget bruges i en positiv omgangstone.

- At de voksne er i dialog med barnet og hjælper det med at sætte ord på f.eks. oplevelser.

 

Læreplan for naturen og naturfænomener:

 

Mål.

 

- At barnet skal have mulighed for at opleve glæden ved at være i naturen og udvikle respekt for natur og miljø.

 

- At børnene skal kunne erfare naturen med alle sanser og opleve den som et rum for leg og fantasi og rum for vilde og stille aktiviteter.

 

Det vil vi gøre.

 

- Lære børnene at behandle træer, buske og dyr ordentlig.

- Bruge naturligt legetøj, der sætter gang i fantasien, f.eks. grene der bliver til krokodiller i søen, se efter dyr under stenene.

- Udfordre børnene motorisk, klatre, kravle osv.

- Mærke at årstiderne skifter.

- At have en spændene legeplads som børnene er med til at holde ved at beskære træer, plante blomster osv.

- At lave mad på bål.

- At have cykelfrie dage på legepladsen, så der kommer fokus på andre aktiviteter.

 

Læreplan for kulturelle  udtryksformer og værdier:

 

Mål.

 

- At børnene for viden om forskellige traditioner, kulturer, værdier og normer.

- At børnene får mulighed for at møde og afprøve sig selv i forhold til et bredt spekter af kulturelle udtryksformer.

 

Det vil vi gøre.

 

- At børnene ser teater.

- At børnene har mulighed for at klæde sig ud og lege rollelege.

- At vi har årstidsbestemte traditioner.

- At børnene har mulighed for at tegne, male, klippe og lege med ler.

- At vi introducerer normer og værdier: vi siger godmorgen, har en god omgangstone og har respekt for hinanden og omgivelserne.

- At vi synger, danser, siger rim og remser og har bøger som barnet selv kan læse i og få læst højt af.

- Ture ud af huset til for eks. biblioteket, kigge på trafik, skovture